Všeobecné obchodné podmienky 

I. Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Tastimax s. r. o., IČ: 24122335, DIČ: CZ24122335, so sídlom: Jablonecká 717/5 Praha 9 190 00, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 180566, kontaktné údaje - e-mail: info@tictoys.sk

telefon: (+420) 777 16 33 13

(ďalej len „predávajúci“), sú vydané podľa zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa.

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiesteného na webovej stránke tictoys.sk (ďalej len „internetový obchod“).

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

II. Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie kúpnej zmluvy za individuálne zjednaných podmienok.

2. Všetka prezentácia tovaru umiestená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), si hradí kupujúci sám.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru cez internetový obchod, kde si vyberie tovar, uvedie počet kusov a kontaktné údaje (meno a adresu pre zaslanie tovaru). Pred odoslaním objednávky si kupujúci skontroluje cenu tovaru, výšku poštovného a spôsob platby.

3. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

4. Po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovou adresu kupujúceho. V prípade, že bola vybraná platba prevodom na bankový účet, budú kupujúcemu zaslané aj údaje k platbe. Toto potvrdenie sa považuje za návrh kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená zaplatením objednávky kupujúcim. Prevedením platby kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovou adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená zaplatením objednávky kupujúcim.

6. Kupujúci môže zrušiť objednávku na e-mail predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.

7. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovou adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená zaplatením objednávky kupujúcim.

8. Po odoslaní potvrdenia o obdržaní objednávky kupujúcemu je požadovaný tovar rezervovaný po dobu 5 pracovných dní. Pokiaľ v tejto lehote nebude tovar zaplatený, t. j. príslušná čiastka nebude pripísaná na bankový účet predávajúceho, tovar môže byť ponúkaný ďalším kupujúcim a objednávka sa automaticky ruší.

IV. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nesledujúcimi spôsobmi:

 • • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v potvrdení o obdržaní objednávky,
 • • bezhotovostne platobnou kartou.

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

4. Tovar je kupujúcemu dodaný:

 • • na adresu určenú kupujúcim v objednávke.

5. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek problémov toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

8. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorú zašle na e-mailovou adresu kupujúceho.

9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neučinil.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzatvoril kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy činí 30 dní

 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí.

3. Kupujúci nemôže mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a k čomu môže dôjsť v priebehu lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • v ďalších prípadoch stanovených Zákonom č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

4. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od zmluvy.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovou alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 30 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

7. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia vráteného tovaru, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie (iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru), ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a pokiaľ mu týmto nevzniknú ďalšie náklady.

8. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a v pôvodnom obalu. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

VI. Práva z chybného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba zjednanie, má takéto vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy inými vykonávané,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedením zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. V prípade výskytu chyby môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • výmenu za nový tovar,
 • opravu tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.

3. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 • pokiaľ má tovar podstatnú chybu,
 • pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt chyby alebo chýb po oprave,
 • pri väčšom počte chýb tovaru.

4. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu a vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy si kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na ďalšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.

6. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

7. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.

8. . Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia Zákonom č. 250/2007, o ochrane spotrebiteľa.

VII. Doručovanie korešpondencie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovou adresu uvedenú v jeho objednávke.

VIII. Mimosúdne riešenie sporov

1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava, internetová adresa: www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúca sa na internetovej adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 4924, 827 15 Bratislava, internetová adresa: esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

3. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenské republiky.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotografií, videí, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov náležia predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časti bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a používať internetový obchod alebo jeho časti takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 25. 3. 2023.

Košík
Start typing to see products you are looking for.